ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/NN &PTNT-LN
V/v hướng dẫn thiết kế trồng rừng

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Các Chủ dự án 661, dự án 147 cơ sở.

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTgngày 6/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổchức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 02/5/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT - Bộ Kếhoạch và đầu tư - Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủtướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTgngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sảnxuất giai đoạn năm 2007 - 2014 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TCngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Nông nghiệp & PTNT - Bộ Tàichính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007;

Căn cứ Quyết định số 164/2008/QĐ-TTgngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 củaQuyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mụctiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu harừng; Công văn số 22/BNN-LN ngày 05/01/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT vềviệc hướng dẫn cách lập dự toán trồng rừng phòng hộ theo Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ công văn số 1992/BNN-LN ngày11/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn cácphương thức kỹ thuật trồng rừng phòng hộ dự án 661;

Căn cứ Quyết định số 3669/QĐ-UBNDngày 17/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Phương án trồng mớivà cải tạo rừng sản xuất tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2008 - 2015 tỉnh Thanh Hóa;

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồngrừng phòng hộ, sản xuất thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, Sở Nôngnghiệp & PTNT hướng dẫn thiết kế trồng rừng như sau:

I. TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ:

1. Đối tượng thiết kế:

Là đất trống quy hoạch trồng rừngphòng hộ theo kết quả rà soát, điều chỉnh Dự án 661/QĐ-TTg giai đoạn 2008 - 2015thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bản đồ thiết kế và đo đạc diệntích lô:

Bản đồ thiết kế được thực hiện trênnền bản đồ hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 tỷ lệ 1/10.000; Trên bản đồ thiết kếtrồng rừng trong năm kế hoạch phải thể hiện nhiệm vụ kế hoạch các năm trước, cóghi cụ thể tên lô, diện tích, loài cây trồng nhưng không cần phải đánh màu. Cácchi tiết trên bản đồ như: Sông, suối, đường ô tô, ranh giới tiểu khu, khoảnh,lô, huyện, xã… được phân biệt rõ ràng bằng ký hiệu riêng và chú thích bên tráiphía dưới bản đồ.

Dùng địa bàn 3 chân + mia hoặc máyđịnh vị GPS để đo vẽ bản đồ thiết kế trồng rừng. Sai số khép kín cho phép (≤1/100), sai số về diện tích lô thiết kế ≤ 5%. Lô thiết kế trồng rừng có diệntích nhỏ nhất là 0,5 ha, lớn nhất không quá 5 ha. Thứ tự lô được ghi bằng sốảrập trong phạm vi từng khoảnh.

Thiết kế trồng rừng tập trung nhấtthiết phải xây dựng các băng xanh cản lửa kết hợp phòng chống xói mòn theo Quyphạm phòng chống cháy rừng (QTN 8-86).

Đối với thiết kế trồng rừng ven biển(rừng ngập mặn), khi tính diện tích thực trồng rừng phải trừ diện tích băngchừa để làm đường đi lại và ra vào cho thuyền bè.

Các nội dung khác của thiết kế trồngrừng phòng hộ, thực hiện theo Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/2/2002 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy trình thiết kế trồngrừng.

3. Thời gian trình thẩm định, phêduyệt:

- Thời gian hoàn thành nhiệm vụthiết kế trồng rừng để trình thẩm định và phê duyệt;

+ Vụ Xuân Hè trình thẩm định và phêduyệt trước ngày 31/12 (riêng năm 2009 vụ Xuân Hè trình thẩm định và phê duyệttrước ngày 10/03).

+ Vụ Hè Thu trình thẩm định và phêduyệt trước ngày 30/5.

4. Cơ cấu và mật độ cây trồng:

Căn cứ vào điều kiện lập địa củatừng dự án, có thể áp dụng một trong các phương thức kỹ thuật trồng rừng phònghộ sau đây:

4.1. Trồng rừng với mật độ ban đầubằng mật độ khi thành rừng (khoảng 400-600 cây/ha): Phương thức kỹ thuật này được áp dụng ở nhữngnơi đã xác định chắc chắn được loài cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa nơitrồng, địa phương hoặc đơn vị có kinh nghiệm về kỹ thuật đảm bảo trồng rừngthành công, cây giống được tạo có chất lượng cao, chăm sóc rừng đúng kỹ thuật.Khuyến khích trồng nông lâm kết hợp trong những năm đầu để tăng độ che phủ đất,cải tạo đất và tạo thêm thu nhập cho người trồng rừng.

4.2. Trồng rừng ban đầu thuần loàibằng loài cây mọc nhanh, có tác dụng cải tạo đất sau một chu kỳ sẽ trồng thay thế bằng loài câychính có tác dụng phòng hộ lâu dài: Phương thức kỹ thuật này được áp dụng chủyếu ở những nơi đất đã bị thoái hóa, nghèo xấu nên cần được cải tạo bằng nhữngloài cây mọc nhanh có tác dụng cải tạo đất (chủ yếu là các loài Keo) với mật độtrồng từ 1000-1600 cây/ha, sau một chu kỳ (từ 7 - 8 năm) có thể chặt theo băng(rộng 50-60m) để trồng các loài cây chính cho phòng hộ lâu dài với mật độ từ300-500 cây/ha (có thể là cây bản địa hoặc cây nhập nội nhưng phải đảm bảo chắcchắn thành rừng). Kinh phí trồng cây chính được lấy từ bán sản phẩm khai thácrừng trồng cây mọc nhanh sau khi trừ chi phí hợp lý theo quy định hiện hành.

4.3. Trồng rừng thuần loài: Phương thức kỹ thuật trồng rừng nàycó thể được áp dụng trong 2 trường hợp sau:

a) Trong những vùng phòng hộ có điềukiện lập địa như vùng đất ngập mặn, đất ngập phèn, đất cát ven biển, vùng đất ngậpnước ven sông. Cơ cấu cây trồng và mật độ trồng được quy định cụ thể như sau:

* Trồng rừng phòng hộ trên vùng đấtngập mặn, đất ngập phèn, đất ngập nước ven sông:

- Loài cây trồng: Cây Vẹt, Đước…

+ Trồng thuần loài đối với cây Vẹt,Đước: Mật độ trồng 10.000 cây/ha.

+ Trồng hỗn giao cây Vẹt + Đước: Mậtđộ trồng 10.000 cây/ha (5.000 cây Vẹt + 5.000 cây Đước).

* Trồng rừng phòng hộ trên vùng đấtcát ven biển.

- Loài cây trồng: Cây Phi lao.

- Mật độ trồng: từ 3.300 cây - 5.000cây/ha.

b) Trong những vùng phòng hộ có điềukiện lập địa bình thường đã trồng rừng thành công với những loài cây có nhiềukinh nghiệm lâu năm (như các loài Thông, các loài Keo…), nhưng với điều kiệntạo cây con cho trồng rừng phải là cây thực sinh, các giống của các loài câytrồng rừng đã được chọn lọc và lấy từ các nguồn giống đã được công nhận có phẩmchất tốt (như các giống Keo không bị rỗng ruột khi tuổi cao) để đảm bảo rừngphát triển lâu dài có khả năng phòng hộ và kỹ thuật nuôi dưỡng rừng (chủ yếu làchặt tỉa thưa đúng thời gian, đúng cường độ…) phải được thực hiện nghiêm ngặtđể đảm bảo thành rừng gỗ lớn có tác dụng phòng hộ lâu dài.

II. TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT.

1. Đối tượng thiết kế:

Là diện tích quy hoạch trồng rừngsản xuất giai đoạn 2008 - 2015 theo Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trình tự lập hồ sơ thiết kế gồmcác bước sau đây:

- Xác định sơ bộ nhóm thực bì vànhóm đất để lựa chọn cơ cấu cây trồng trên cơ sở nguyện vọng của các hộ.

- Đo đạc diện tích bằng máy định vịGPS. Thứ tự lô được ghi bằng số ảrập trong phạm vi từng khoảnh.

- Hồ sơ thành quả gồm:

+ Tờ trình kèm thuyết minh thiết kếkỹ thuật, dự toán trồng rừng (trong thuyết minh chỉ cần thể hiện: Tên lô,khoảnh, tiểu khu, thôn, xã; nhóm thực bì; diện tích; loài cây trồng, mật độtrồng, phương thức trồng; đề nghị đăng ký trồng rừng của hộ “diện tích, loàicây trồng” được thôn, xã xác nhận).

+ Bản hướng dẫn quy trình kỹ thuậttrồng rừng.

+ Bản đồ trồng rừng tỷ lệ 1/10.000theo hệ tọa độ VN-2000.

+ Dự toán kinh phí hỗ trợ trồng rừngsản xuất đến từng lô và hộ.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm lậpvà phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán và trình UBND huyện phê duyệt bảng tổnghợp danh sách hộ tham gia trồng rừng sản xuất theo lô, khoảnh, tiểu khu, thôn,xã; diện tích; loài cây trồng, mật độ trồng, phương thức trồng, hộ trồng rừngđược thôn, xã xác nhận. Trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, thìTrưởng ban QLDA trồng rừng sản xuất cơ sở, có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ thiếtkế kỹ thuật - dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Lâm nghiệp) để theodõi. Chậm nhất sau 7 ngày khi được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định phê duyệt,Trưởng ban QLDA trồng rừng sản xuất cơ sở phải gửi Quyết định phê duyệt về SởNông nghiệp & PTNT (Chi cục Lâm nghiệp) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh vàBộ Nông nghiệp & PTNT; đồng thời làm căn cứ để giám sát, kiểm tra việc thựchiện kế hoạch của đơn vị.

3. Cơ cấu loài cây trồng, mật độtrồng:

3.1. Cơ cấu loài cây trồng:

Gồm một số loài cây chủ yếu sau: Keotai tượng nhập khẩu Australia; Keo lá tràm; Keo lai hom (dòng BV 10, BV 16, BV32); Keo tai tượng; Luồng chiết; Lát hoa; Trám trắng; Mỡ; Xoan ta; Bạch đàn mô,hom; Sao đen…

3.2. Mật độ trồng:

- Keo tai tượng (Australia, HàmYên):

+ N/ha = 1.100 - 1.330 cây đối vớiđất nhóm 1, 2;

+ N/ha = 1.660 cây đối với đất nhóm3, 4.

- Keo lai hom:

+ N/ha = 1.110 cây đối với đất nhóm1, 2;

+ N/ha = 1.660 cây đối với đất nhóm3, 4.

- Keo lá tràm:

+ N/ha = 1.660 cây đối với đất nhóm1, 2;

+ N/ha = 2.000 cây đối với đất nhóm3, 4.

- Bạch đàn mô, hom: N/ha = 1.660cây.

- Mỡ: N/ha = 2.500 cây đối với đấtnhóm 1, 2;

- Xoan ta:

+ Trồng thuần: N/ha = 1.660 cây đốivới đất nhóm 1, 2.

+ Trồng hỗn giao Xoan ta + Keo: N/ha= 1.600 cây (Xoan ta 800 cây + Keo 800 cây);

- Lát hoa:

+ Trồng thuần: N/ha = 800 cây;

+ Trồng hỗn giao Lát hoa + Keo: N/ha= 1.500 cây (Lát hoa 500 cây + Keo 1.000 cây);

- Sao đen:

+ Trồng thuần: N/ha = 1.660 cây;

+ Trồng hỗn giao Sao đen + Keo: N/ha= 1.600 cây (Sao đen 600 cây + Keo 1.000 cây);

- Trám trắng + Keo: N/ha = 1.600 cây(Trám trắng 800 cây + Keo 800 cây) đối với đất nhóm 1, 2.

- Luồng: Chọn một trong 2 công thứctrồng hỗn giao.

+ N/ha = 600 cây (Luồng 200 bụi +Keo 400 cây).

+ N/ha = 1.125 cây (Luồng 125 bụi +Keo 1.000 cây).

4. Bản đồ hoàn công trồng rừng:

Năm thứ ba của kế hoạch trồng rừng 3năm, Ban QLDA cấp huyện có trách nhiệm lên bản đồ số để hoàn công kết quả trồngrừng cho toàn bộ diện tích rừng được trồng trong kỳ kế hoạch 3 năm, bản đồ cótỷ lệ 1/10.000 hệ tọa độ Quốc gia VN-2000; trên bản đồ phải thể hiện cụ thể tênlô, diện tích, loài cây trồng… Bản đồ được xây dựng cùng với việc xây dựng báocáo giám sát đánh giá cuối kỳ kế hoạch để Ban QLDA cấp tỉnh giám sát, tổng hợpbáo cáo Ban điều hành Trung ương.

III. LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT -DỰ TOÁN TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ VÀ SẢN XUẤT:

Thiết kế trồng rừng do các đơn vị tưvấn thiết kế chuyên ngành, có tư cách pháp nhân thực hiện: Nếu đơn vị có đủđiều kiện thiết kế - dự toán (có đủ dụng cụ như địa bàn 3 chân + Mia, máy địnhvị GPS, có đội ngũ kỹ sư chuyên ngành vững về chuyên môn, nghiệp vụ) nhưng chưađược cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, mà có nhu cầu tự thiết kếthì làm văn bản gửi Sở Nông nghiệp & PTNT để được xem xét, giải quyết.

Nhận được công văn này, yêu cầu cácChủ dự án 661; Dự án 147; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; nghiên cứu, tổchức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướngmắc, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Chi cục Lâm nghiệp (theo dõi, chỉ đạo);
- Chi cục Kiểm lâm (theo dõi, chỉ đạo);
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Các đơn vị TVTK chuyên ngành;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đốc