BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2009

Kính gửi:Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 070/2008/HOGV /CV ngày06/11/2008 của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đốivới Dự án mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếthu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CPngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: "Doanh nghiệp đang hoạtđộng từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quymô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sảnxuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởngưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mởrộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuấtđến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễngiảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tưmở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ; phần thu nhập tăng thêm củadự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanhnghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuấtkinh doanh.

Doanh nghiệp phải có công báo với cơ quan thuếcác dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khaiquyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008".

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Công tyTNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (đang sản xuất đĩa cứng máy tính cá nhân trongKhu Công nghiệp Thăng Long) có phương án mở rộng Dự án tại khu Công nghiệpThăng Long 2 tại Hưng Yên để sản xuất những sản phẩm đĩa cứng máy tính cá nhângiống như tại nhà máy hiện nay ở Khu Công nghiệp Thăng Long, thời gian bắt đầutiến hành xây dựng nhà máy của Dự án mở rộng từ năm 2009 thì chính sách ưu đãithuế TNDN đối với Dự án này được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 6 Phần IThông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời về chính sách, đề nghị Cụcthuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương