BỘ XÂY DỰNG
VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/VKT5
V/v Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán XDCT phân theo chiều cao

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựngThành Nam

Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 29/08/CV-TN ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựngThành Nam về việc hướng dẫn áp mã định mức dự toán xây dựng công trình phântheo chiều cao. Viện Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

Khi sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèmtheo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007, đối với những công tác cóquy định chiều cao trong định mức thì đó là chiều cao công trình. Định mức đãđược tính bình quân cho mọi độ cao từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đếncốt ≤4m, ≤16m, ≤50m và từ cốt ±0.00 đến cốt >50m. Mọi khối lượng thi côngcủa toàn công trình mà có chiều cao công trình ứng với chiều cao quy định trongđịnh mức 1776/BXD-VP thì sử dụng theo định mức chiều cao đó.

Không phân tách khối lượng công trình theo các chiều cao đểtính khối lượng tương ứng với chiều cao để sử dụng định mức như Công trình 21tầng cao 67m không phân tách làm 4 loại công tác theo chiều cao ≤4m, ≤16m, ≤50mvà >50m để sử dụng định mức như trong công văn Quý Công ty đề nghị.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn định mức dự toán của Viện Kinhtế xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị Công ty Cổphần đầu tư và xây dựng Thành Nam phản ánh về Viện Kinh tế xây dựng để cùngnghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VKT, P5, Ha.5

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Trần Hồng Mai