VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/VPCP-KTTH
V/v khó khăn, vướng mắc về xử lý nợ xấu

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một s điềucủa Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thànhlập, tổ chức và hoạt động củaCông ty Quản lý tài sản cacác tổ chức tín dụng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng nghiên cứu, rà soát các kiến nghị của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam tại Phụ lục I kèm theotờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12năm 2014 để chủ động xử lý theo thẩm Quyn hoặc trình cấpthẩmquyền xem xét, quyết định, báo cáo kết quả xử lý gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015.

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam:

a) Trên cơ sở làm việc thống nhấtnội dung với Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môitrường, Xây dựng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốchội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định các nộidung tại Phụ lục II kèm theo tờ trìnhsố192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 caNgân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Làm việc, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công tyQuản tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và hoạt động xử lý nợ xấu đ đẩy nhanh tiến độxử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

(Gửi kèm tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 và Phụ lục I, II đính kèm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, KTTH(3), Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp