BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2250/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thiên Phúc Móng Cái
(Khu 7, P. Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01/TPMC ngày 01tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Thiên Phúc Móng Cái về việc tạm nhập tái xuấthàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thiên PhúcMóng Cái được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng theo các hợpđồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 01/TPMC -TN ký với Công tyYang Sheng - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/TPMC -TX ký với Công ty BiểnRộng - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Màn hình máy tính các loại đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

2

Ti vi các loại đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

3

Máy giặt các loại đã qua sử dụng

Chiếc

500

4

Máy fax các loại đã qua sử dụng

Chiếc

500

5

Tủ lạnh các loại đã qua sử dụng

Chiếc

500

6

Máy in các loại đã qua sử dụng

Chiếc

500

7

CPU các loại đã qua sử dụng

Chiếc

500

8

Quần áo các loại đã qua sử dụng

Chiếc

200

9

Lốp ô tô đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

Tổng trị giá: 38.000 USD (ba mươitám ngàn đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trongquá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khốilượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiệnđến 30 tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên