BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2250/BGTVT-TCCB
V/v Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng theo chuyên đ năm 2017

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

Căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải; thực hiện chương trình Phát động thi đua năm 2017 tại văn bản số 15726/BGTVT-CĐGTVTVN ngày 30/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là đơn vị) tổ chức triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề như sau:

I. Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Nội dung, hình thức

Đối với khen thưởng theo năm do ởng theo chuyên đề. Nội dung các chuyên đề như: Phong trào Xây dựng giao thông nông thôn - miền núi; Xây dựng và phát triển giao thông tại địa phương; An toàn giao thông; Hạn chế xe quá tải trọng, Kinh doanh vận tải, Văn hóa giao thông...

2. Thời hạn đăng ký

Trai thực hiện chuyên đề, các đơn vị phải tổ chức phát động thi đua và ình thức khen thưởng. Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề trong năm gửi về Bộ trước ngày 30/3/2017.

Các cơ quan, đơn vị không đăng ký sẽ không được xét khen thưởng.

3. Việc tổ chức ởng của các đơn vị phải được tiến hành công khai rộng rãi đến toàn bộ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.

II. Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng

Để công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Sở Giao thông vận tải tổng kết cuối năm, tổ chức tiến hành bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt tiêu chuẩn theo quy định trình Bộ Giao thông vận tải xét khen thưởng, chỉ tiêu phân bổ như sau:

1. Đối với phong trào giao thông nông thôn - miền núi

- Cờ Thi đua của Chính phủ: 04 Cờ cho 04 tỉnh (03 Cờ chia đều cho 03 miền Bắc, Trung, Nam và 01 tỉnh khó khăn). 10 Cờ cho huyện (09 Cờ chia đều cho 03 miền Bắc, Trung, Nam và 01 huyện khó khăn).

- Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải: Sở Giao thông vận tải lựa chọn không quá 01 huyện đề nghị Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ. Bộ Giao thông vận tải lựa chọn 45 huyện tặng Cờ (chia đều 03 miền Bắc, Trung Nam mỗi miền 15 huyện).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Sở Giao thông vận tải lựa chọn không quá 01 xã đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen. Bộ Giao thông vận tải lựa chọn 45 xã tặng Bằng khen của Bộ trưởng (chia đều 03 miền Bắc, Trung Nam mỗi miền 15 xã).

2. Đối với các phong trào xây dựng và phát triển giao thông tại địa phương, An toàn giao thông, kinh doanh vận tải, Văn hóa giao thông,..: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố lựa chọn tối đa không quá 01 tập thể, và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua chuyên đề

Trên đây là hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng theo chuyên đề, nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 17) để được giải đáp, hướng dẫn./.


- Như trên;ng;

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa