BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------
V/v: giải quyết chế độ lao động dôi dư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Trả lời công văn số 946/SLĐTBXH-TLBHXH ngày 17/5/2012 của quý Sở về việc giải quyết chế lao động dôi dư đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 1 và điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thì chế độ lao động dôi dư quy định tại Nghị định này được áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước nhưng chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ nay tiếp tục sắp xếp lại; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc 1 lần đối với từng công ty.
Theo trình bày tại công văn số 946/SLĐTBXH-TLTBHXH nêu trên thì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã trong quá trình sắp xếp trước đây đã giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP , vì vậy về nguyên tắc Công ty không thuộc đối tượng được tiếp tục áp dụng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh