BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2250/LĐTBXH-TL
V/v: Xếp công ty hạng 1 đối với các công ty kinh doanh xăng dầu thuộc TCT Xăng dầu Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006


Kính gửi: Bộ Thương Mại

Trả lời công văn số 3312/TM-TCCB ngày 30/5/2006 của Bộ Thương mại về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ tài chính tại công văn số 7930/BTC-TCDN ngày 27/6/2006, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2004, năm 2005 và kế hoạch năm 2006 của các công ty kinh doanh Xăng dầu thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thỏa thuận để Bộ Thương mại ra quyết định xếp hạng I đối với 14 công ty công ty thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, gồm:

1. Công ty Xăng dầu B12;

2. Công ty Xăng dầu Khu vực I;

3. Công ty Xăng dầu Khu vực II;

4. Công ty Xăng dầu Khu vực III;

5. Công ty Xăng dâu Khu vực V;

6. Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ;

7. Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình;

8. Công ty Xăng dầu Hà Nam Định;

9. Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh;

10. Công ty Xăng dầu Phú Khánh;

11. Công ty xăng dầu Bình Định;

12. Công ty Xăng dầu Đồng Nai;

13. Công ty Xăng dầu Vũng Tàu;

14. Công ty Xăng dầu Tiền Giang.

2/ Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý của 14 công ty nêu trên được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên kể từ ngày Bộ Thương mại ra quyết định xếp hạng công ty.

Đề nghị Bộ Thương mại ra quyết định xếp hạng I đối với 14 công ty nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng