BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2250/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện về việc nộp phí, lệ phí thú y

Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:Cục Thú Y

BộTài chính nhận được công văn số 196/TY-TC ngày 22/02/2005 của Cục Thú y đề nghịhướng dẫn rõ thêm việc nộp phí, lệ phí thú y theo quy định tại Điều 2 của Quyếtđịnh số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chếđộ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Về vấn đề này,Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Quyếtđịnh số 08/2005/QĐ-BTC nêu trên được ban hành căn cứ theo quy định của phápluật về thú y và pháp luật về phí, lệ phí hiện hành. Điều 2 của Pháp lệnh phívà lệ phí quy định: “Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi đượcmột tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được quy định trong Danh mục phí banhành kèm theo Pháp lệnh này”; Điều 3 của Pháp lệnh phí và lệ phí quy định: “Lệ phílà khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổchức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danhmục lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh này”. Do vậy, các tổ chức, cá nhân trongnước và tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được cơ quan quản lý nhà nước về thú ythực hiện các công việc về thú y thì phải nộp phí, lệ phí theo quy định tạiBiểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số08/2005/QĐ-BTC nêu trên.

BộTài chính trả lời để Cục Thú y được biết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vàhướng dẫn cho đối tượng nộp phí, lệ phí thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ,
- TCT, NSNN, HCSN,
- Lưu VP, CST (CST3).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng