BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/BCT-XNK
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Thế Vũ
(Khu 7, P. Hải Yên, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 10497/CVGH-TVngày 05 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại Thế Vũ về việc gia hạnthời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa, công văn số 10497/BCTH-TV ngày 05 tháng 3năm 2012 báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thươngcó ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời hạn thực hiệncông văn số 10497/BCT-XNK ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương đến 30tháng 9 năm 2012 để Công ty TNHH Thương mại Thế Vũ thực hiện các hợp đồng đã kývới khách hàng nước ngoài.

Các nội dung khác nêu tại công văntrên của Bộ Công Thương không thay đổi.

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên