BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------
V/v: giải quyết chế độ lao động dôi dư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
(Đ/c: Số 57, Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 268/TCT-TCLĐ ngày 27/6/2012 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội về việc giải quyết chế độ lao động dôi dư đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thì đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư là người lao động được tuyển dụng lần cuối cùng vào công ty quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP trước ngày 21/4/1998.
Theo trình bày tại công văn số 268/TCT-TCLĐ nêu trên, trường hợp ông Trần Minh Sơn chuyển về Tổng công ty Xây dựng Hà Nội làm việc theo chế độ hợp đồng lao động từ tháng 5/2004 đến nay thì thời điểm tuyển dụng lần cuối tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là tháng 5/2004. Tương tự, trường hợp ông Vũ Ngọc Tuấn thời điểm tuyển dụng lần cuối tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là tháng 3/2009.
Khi cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, cả 02 trường hợp trên không thuộc đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên. Việc giải quyết chế độ đối với 02 trường hợp trên thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh