BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2251/TCHQ-GSQL
V/v: giải đáp về C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Thanh Hóa

Trả lời công văn số 281/HQTH-KTSTQ ngày 05/04/2006 của Cục Hải quan Thanh Hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về giấy chứng nhận gia công.

Giấy chứng nhận gia công là loại chứng từ cấp cho hàng hóa chứng nhận rằng hàng hóa đó đã được trải qua quá trình gia công, chế biến tại một nước nhưng không thể hiện được quá trình này có đảm bảo tiêu chuẩn đủ để làm thay đổi xuất xứ hàng hóa từ những nguyên liệu đầu vào hay không. Do vậy, giấy chứng nhận gia công không được coi là loại chứng từ pháp lý có giá trị tương đương C/O của hàng nhập khẩu.

Thông thường C/O do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp như Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, cơ quan Hải quan, Phòng Thương mại và công nghiệp,… Tại nhiều nước, một số nhà sản xuất được cơ quan có thẩm quyền cấp C/O ủy quyền cấp giấy chứng nhận về xuất xứ cho sản phẩm của mình. Ví dụ: Văn phòng quốc gia liên ngành Cognac của Pháp được cấp giấy chứng nhận độ tuổi của rượu (còn gọi là giấy chứng nhận xuất xứ rượu Cognac), Tập đoàn bột giấy Weyerhaeuser của Mỹ được cấp C/O cho sản phẩm bột giấy do các nhà máy của Tập đoàn ở Bắc Mỹ sản xuất. Những chứng từ này được coi là chứng từ pháp lý có giá trị tương đương C/O. Yêu cầu về C/O do nhà sản xuất cấp thực hiện theo quy định tại điểm 4(c) Thông tư số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000, riêng đối với C/O rượu Cognac (Pháp) thì phải kiểm tra đối chiếu mẫu C/O, tên và chữ ký trên C/O.

2. Theo báo cáo tại công văn trên của Cục Hải quan Thanh Hóa thì mặt hàng đá marble NK vào VN là sản phẩm có xuất xứ không thuần túy. Căn cứ để xác định xuất xứ mặt hàng này là:

- Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày có hiệu lực của Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 của Bộ Thương mại về hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hóa XNK có xuất xứ không thuần túy, áp dụng quy định tại điểm 2 Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ .

- Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày có hiệu lực của Thông tư 08/2006/TT-BTM sẽ áp dụng quy định tại Thông tư này.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Thanh Hóa biết và thực hiện.Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, t/p;
- Cục KTSTQ, ĐTCBL, Ttra;
- Lưu: VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An