BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2251/TCHQ-TXNK
V/v truy thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Kiểmtoán Nhà nước

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 20/2013/SGMN ngày 09/03/2013 của Công ty Cổphần Du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né (sau đây gọi tắt là Công ty CP Mũi Né) vềviệc truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng máy trò chơi điện tử cóthưởng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1.Nội dung vướng mắc theo trình bày của Công ty:

Côngty CP Mũi Né nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng để tạo tài sản cố địnhtheo tờ khai hải quan số 28/NK /ĐT/BT ngày 22/04/2008 và tờ khai hải quan số 25/NK /ĐT/BT ngày 16/08/2007. Trên hai tờ khai xác định hàng nhập khẩu khôngchịu thuế GTGT theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tàichính.

Từngày 31/07/2012 đến 09/08/2012, Đoàn kiểm toán nhà nước theo Quyết định số 1271/QĐ-KTNN ngày 18/07/2012 đã kiểm toán Công ty CP Mũi Né, xác định 02 lôhàng nhập khẩu nêu trên thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT với số thuế GTGThàng nhập khẩu phải nộp là 1.276.140.864 đồng và không được khấu trừ thuế GTGTđầu vào.

Ngày02/10/2012, Công ty CP Mũi Né gửi công văn hỏi Chi cục Hải quan Bình Thuận -Cục Hải quan Đồng Nai và đã nhận được trả lời tại công văn số 798/HQBT-NV ngày08/10/2012, theo đó: máy trò chơi điện tử có thưởng thuộc hai tờ khai nêu trênlà máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT theo quy định.

Côngty kiến nghị các vấn đề sau:

-Các máy trò chơi điện tử có thưởng nêu trên được nhập khẩu để tạo tài sản cốđịnh đã được Chi cục Hải quan Bình Thuận xác định không phải nộp thuế GTGT cóthuộc đối tượng nộp thuế GTGT hay không?

-Nếu đến nay lại được xác định thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT khâu nhậpkhẩu theo quyết định của Kiểm toán nhà nước thì tại thời điểm này công ty có đượckhấu trừ thuế đầu vào hay không?

2.Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Theotài liệu kết luận kiểm toán do Công ty cung cấp, ngày 24/12/2012, Kiểm toán Nhànước khu vực III có kết luận báo cáo kiểm toán đề nghị thu thuế GTGT đối với tờkhai số 25/NK/ĐT/BT ngày 16/8/2007, tờ khai số 28/NK /ĐT/BT ngày 22/4/2008 căncứ vào hồ sơ thu thập được tại Công ty, căn cứ quy định tại Mục II Phần A Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính. Báo cáo kiểm toán khôngnêu rõ doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện nào trong quy định không thu thuếGTGT, do vậy, Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở trao đổi cụ thể với Quý cơ quan.

Căncứ quy định tại Điều 9 và Điều 18 của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2005, Tổngcục Hải quan xin chuyển công văn số 20/2013/SGMN ngày 9/3/2013 của Công ty Cổphần du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né để Kiểm toán Nhà nước xem xét trả lờikiến nghị của Công ty đồng thời có ý kiến thông báo gửi Tổng cục Hải quan đểyêu cầu cơ quan Hải quan địa phương tổ chức thực hiện thống nhất đúng quy địnhcủa pháp luật thuế GTGT.

Trântrọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường