BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2252/TCT-TS
V/v: Thu tiền thuế đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 860/CT-TH &DT ngày26/5/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước vướng mắc về thu tiền thuê đất, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết c, khoản 1, Điều 2 Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuêmặt nước thì: “Doanh nghiệp nhà nước đã được nhà nước giao đất không thu tiềnsử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,… trướcngày 01 tháng 01 năm 1999 phải chuyển sang thuê đất quy định tại Khoản 2, Điều73 Luật đất đai năm 2003”.

Theo đó, các công ty cao su trên địa bàn tỉnhBình Phước là các doanh nghiệp nhà nước đã được nnnu giao đất không thu tiền sửdụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây cao su) trướcngày 01 tháng 01 năm 1999 thì nay phải chuyển sang thuê đất theo quy định. Diệntích đất tính tiền thuê đất là toàn bộ diện tích đất thuê do cơ quan Tài nguyênvà Môi trường xác định tại hồ sơ địa chính.

Trước khi chuyển sang thuê đất, các công ty caosu phải quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp và phải nộp hết số còn phải nộp(nếu có) vào ngân sách nhà nước tính đến trước thời điểm được chuyển sang thuêđất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh BìnhPhước biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương