BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22521/QLD-ĐK
V/v đính chính quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công ty cổ phần Thương mại Dược Hoàng Long.
Số 143 đường 17A, khu B An Phú - An Khánh, Phường
An Phú, Quận 2-Thành phố H Chí Minh, Việt Nam

Cục Quản lý dược thông báo điều chỉnh một số nội dung trongQuyết định cấp số đăng ký vắc xin và sinh phẩm y tế như sau:

Quyết định số 576/QĐ-QLD ngày 14/10/2014 của Cục trưởng CụcQuản lýdược ban hành danh mục 12 vắc xin,sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đợt 25, trong đó có sảnphẩm INTRATECT, SĐK: QLSP- 0802-14 và PENTAGLOBIN, SĐK: QLSP-0803-14 do Công ty c phần Thương mại Dược Hoàng Long đăng ký, trong Quyết địnhghi địa chỉ của công ty đăng kýlà: số 143 đường 17, khu B An Phú-AnKhánh, Phường An Phú, quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; nay đính chínhtheo đúng địa chỉ được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: số 143 đường 17A, khu BAn Phú-An Khánh, Phường An Phú, Quận 2-Thành phố H Chí Minh, Việt Nam.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
-
TT. Nguvễn Thanh Long (để b/c);
-
Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế;
-
Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vc xin và sinh phẩm y tế;
- Tổng Cục Hi quan- BTài chính;
- W
ebsite của Cục QLD, Tạp chí Dược và M phẩm-Cục QLD;
- Lưu: VP, KDD, ĐKT (4 bn).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường