B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2253/BCT-QLCT
V/v áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sn phẩm phôi thép và thép dài

Hà Nội, ngày 16 tháng03 năm 2016

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 07 tháng 03 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Liên quan đến Quyết định nêu trên, nhằm đảm bảo việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đúng sản phẩm theo mô tả của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương trân trọng xác nhận với Tổng cục Hải quan về phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời của mã HS 9811.00.00 như sau:

- Chỉ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với các sản phẩm có mã HS 9811.00.00 được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10.

- Không áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với các sản phẩm có mã HS 9811.00.00 được dẫn chiếu đến các mã HS gốc còn lại.

Trong quá trình thực hiện việc thu thuế tự vệ tạm thời theo Quyết định nêu trên, nếu có vướng mắc, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Công Thương kịp thời xử lý.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- TCHQ (Các Cục TXNK, GS&QL);
- Bộ TC (Các Vụ CST, PC, HTQT);

- Lưu: VT, QLCT (04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh