BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2253/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hoàng Kim
(Tổ 2 Hồng Hà, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01/HK-BCT ngày08 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hoàng Kim về việctạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thương mại vàVận tải Hoàng Kim được tạm nhập tái xuất 5.000 chiếc lốp các loại đã qua sửdụng, trị giá 7.500 USD (bảy ngàn năm trăm đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký(hợp đồng mua hàng số 01/Hoangkim-Hongkong ký với Công ty Silver Commerce DynamicDevelopment Ltd. - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/HK-HH ký với Công ty TNHHThương mại Hồng Hưng - Trung Quốc):

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiệnđến 30 tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên