BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2253/BKHCN-KHCNN
V/v Phát triển dòng xe chiến lược trong phân khúc xe ôtô du lịch

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2009

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 5767/VPCP-KTNngày 24 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến đối với đềxuất của Bộ Công Thương liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển dòng xechiến lược trong phân khúc xe ôtô du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiếnnhư sau:

Ngành công nghiệp ôtô là ngành côngnghiệp có vai trò quan trọng, phát triển ngành công nghiệp ôtô sẽ trực tiếp gópphần thúc đẩy phát triển kinh tế, tiếp cận công nghệ tiên tiến, phát triểnnguồn nhân lực có chất lượng cao và tạo điều kiện phát triển các ngành côngnghiệp phụ trợ khác. Đến nay đã qua 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển ngànhđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vì vậy việc rà soát xem xét các chính sáchhỗ trợ đối với ngành là cần thiết, đặc biệt tại thời điểm Việt Nam sắp phảithực hiện các cam kết quốc tế đối với sản phẩm ôtô. Tuy nhiên nếu chỉ rà soátriêng đối với dòng xe chiến lược trong phân khúc xe ôtô du lịch thì hoàn toànchưa đủ căn cứ (cho đến nay cũng chưa xác định rõ dòng xe chiến lược là dòng xenào).

Để đảm bảo sự phát triển dài hạncủa ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Thủtướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngànhcó liên quan rà soát, xem xét đề xuất các chính sách hỗ trợ chung cho ngành ôtôViệt Nam hiện nay trong đó có dòng xe ôtô du lịch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa họcvà Công nghệ, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân