BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2253/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn trả số thuế đã tạm nộp

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 946/CT-ĐTNN ngày 25/5/2006 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về quy định, thủ tục đối với trường hợp hoàn trả tiền thuế đã nộp thừa vào Ngân sách Nhà nước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính (Hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - TNĐN), trường hợp Công ty SHELL Việt Nam TNHH thực hiện kê khai, tạm nộp thuế TNDN hàng quý và quyết toán thuế TNDN năm 2005 với cơ quan thuế. Kết quả kinh doanh năm 2005 của Công ty theo báo cáo quyết toán bị lỗ, vì vậy để xác định chính xác kết quả kinh doanh của Công ty, đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai đưa Công ty vào danh sách kế hoạch kiểm tra tại doanh nghiệp năm 2006. Sau khi kiểm tra nếu xác định được Công ty bị lỗ, khi khoản thuế TNDN Công ty đã nộp thừa trong năm sẽ được bù trừ vào khoản thuế TNDN phải nộp Ngân sách Nhà nước của các năm tiếp theo.

Trường hợp Công ty chấm dứt hoạt động hoặc giải thể trước thời hạn thì Cục thuế Đồng Nai sẽ thực hiện kiểm tra, xem xét hoàn lại cho Công ty số thuế TNDN đã nộp thừa theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lởi để Cục Thuế tỉnh Đồg Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- CT SHELL Việt Nam TNHH
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến