TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22534 CT/NV
V/v Khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Sản xuất TM Hali
(Đ/c: Số 25/64 đường Lĩnh Nam, Mai Động, HBT, Hà Nội)


Trả lời công văn số 39/CV /HL ngày 05/06/2003 của công ty hỏi về khấu hao tàisản cố định, Cục thuế thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Điều 4, Mục II, Quyếtđịnh 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chếđộ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định: Nếu tài sản thoả mãnđồng thời cả hai tiêu chuẩn, có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên, có giá trịtrên 5 triệu đồng thì được coi là tài sản cố định.

Căn cứ điểm 1, mục III, Phần A Thôngtư 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: Tài sản cố địnhđược trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, về nguyên tắcphải đảm bảo hai yêu cầu sau:

- Tài sản cố định đầy đủ hoá đơn,chứng từ hợp pháp chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinhdoanh.

- Tài sản cố định phải được sử dụngphục vụ cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo ra thu nhập chịu thuế và tríchkhấu hao tài sản cố định theo đúng quy định hiện hành.

Theo các quy định trên, trường hợpcông ty xây dựng nhà xưởng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanhnghiệp, có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp, đồng thời chi phí xây dựng phảiphù hợp với định mức do cơ quan có thẩm quyền ngành xây dựng ban hành đượctrích khấu hao theo quy định.

Cục thuế thành phố Hà Nội trả lời đểcông ty biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn