Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2254/TCHQ-KTTT
NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ
VẢI VỤN NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua phản ánh của một số Cục hải quan tỉnh, thành phố vàdoanh nghiệp về vướng mắc việc áp dụng giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng vải vụncác loại theo Công văn số 1307/TCHQ-KTTT ngày 5/4/2001 của Tổng cục Hải quan.Sau khi nghiên cứu xem xét Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 387/2001/QĐ-TCHQ ngày 17/5/2001 để thay thế Công văn số 1307/TCHQ-KTTT ngày5/4/2001 có hiệu lực từ ngày 1/6/2001.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và chỉ đạo thực hiện.