BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2254 TCT/NV5
V/v Thuế thu nhập đối với người nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nông sản Đài Việt
(Đ/c Xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trả lời công văn số 12/2003/TNCN ngày 22/05/2003 của Công ty về vấn đề tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính thì trường hợp ông Chang Hwa Ker vào Việt Nam lần đầu tiên là ngày 01/06/2001 và rời khỏi Việt Nam ngày 31/03/2003 thì ông Chang thuộc đối tượng được tính ngày cư trú tại Việt Nam trong 12 tháng liên tục kể từ ngày 01/06/2001. Nếu trong thời gian này, ông Chang Hwa Ker có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày thì ông Chang là đối tượng cư trú tại Việt Nam phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập thường xuyên theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần. quy định tại Điểm 1.2, Mục 1, Phần II Thông tư số 05/2002/TT-BTC nêu trên.

Thu nhập thường xuyên chịu thuế của Ông Chang Hwa Ker là tổng thu nhập phát sinh trong thời gian tính thuế nêu trên, bao gồm thu nhập phát sinh tại Việt Nam và phát sinh tại nước ngoài dưới hình thức tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng mà ông Chang nhận được, theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Nông sản Đài Việt được biết.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến