THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2254/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định tài trợ cho Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21 tháng 8năm 2009 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt Nhànước ta đã ký với đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và cácvăn kiện pháp lý liên quan (gồm 03 Phụ lục và Phụ đính kèm theo) của Chươngtrình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học với các nội dung cơ bản sau:

Mục tiêu Chương trình nhằm nâng cao kết quả học tập và tỷ lệhoàn thành cấp học của học sinh tiểu học, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khókhăn thông qua việc hỗ trợ Chính phủ thực hiện chương trình cải cách chuyển đổisang dạy học cả ngày. Theo nội dung của Hiệp định Tài trợ, WB sẽ cho Việt Namvay ưu đãi 85,4 triệu SDR (tương đương khoảng 127,0 triệu USD) với thời hạn vaylà 40 năm, trong đó có 10 năm ân hạn, lãi suất 0%, phí dịch vụ là 0,75%/năm,phí cam kết tối đa là 0,5%/năm.

Theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ướcquốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, ra quyếtđịnh phê chuẩn để Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Chươngtrình trên có hiệu lực thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên (kèm theo hồ sơ);
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân