BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2255/LĐTBXH-BHXH
V/v chi phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: CảngSài Gòn

Trả lời công văn số 558/KTTV ngày 11 tháng 7 năm2001 của quý Cơ quan về chi phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho cán bộ, côngnhân viên chức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 11 tháng 6 năm 2001, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội đã có Thông tư số 11/2001/BLĐTBXH-TT hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 37/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉdưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Trongđó quy định: Nguồn kinh phí để chi phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức của đơn vịkhông vượt quá 0,6% tổng quỹ lương thực đóng bảo hiểm xã hội một năm của đơnvị. Ví dụ: Tổng quỹ lương được đóng bảo hiểm xã hội năm 2001 của đơn vị A là 50tỷ đồng thì số tiền được phép chi nghỉ dưỡng sức một năm là:

50 tỷ đồng x 0,6% = 300 triệu đồng.

Đề nghị Cảng Sài Gòn căn cứ vào Thông tư nói trên,đặc biệt là điều kiện hưởng, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đượcquy định tại mục 1 phần II và mục 1 phần III để thực hiện theo đúng quy địnhcủa Nhà nước./.

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘILê Bạch Hồng