BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2255/TCT-DNK
V/v: Kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1289 CT/THDT ngày 5/3/2006 của Cục thuế hỏi về việc kê khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ đối với hoạt động thi công trang trí nội thất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2 Mục II Phần C thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính và Hợp đồng kinh tế số AA/ 04/HĐ /201 ngày 4/12/2004 và phụ lục hợp đồng kinh tế ký giữa công ty cổ phần khách sạn Tân Hoàng Cung và Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA thì:

Trường hợp Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA tại Tp. Hồ Chí Minh thực hiện thi công trang trí nội thất cho khách soạn Hoàng Đế tại Huế thuộc Công ty cổ phần Tân Hoàng Cung, công việc thực hiện gồm việc xây dựng, lắp đặt kèm theo cung cấp thiết bị nội thất để trang trí cho khách sạn thì Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA phải lập hóa đơn và kê khai doanh thu tính thuế là toàn bộ giá trị thanh toán theo hợp đồng. Thuế GTGT Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA đã tạm nộp tại Huế được trừ vào sổ thuế GTGT phải nộp tại TP. Hồ Chí Minh. Hàng hóa, đồ nội thất do Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA mua để thực hiện hợp đồng lắp đặt vào khách sạn, Công ty được căn cứ vào hóa đơn mua vào để tính khấu trừ thuế GTGT và hạch toán vào chi phí theo chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến