THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2255/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt phân kỳ đầu tư dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình sử dụng ODA của Chính phủ Na Uy

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

Tiếp theo công văn số 970/TTg-QHQT ngày 22 tháng 06 năm 2006của Thủ tướng Chính phủ, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (côngvăn số 218/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 và công văn số 3107/UBND-NV ngày27 tháng 12 năm 2012), ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 2256/BXD-HTKT ngày26 tháng 12 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10389/BKHĐT-KTĐNngày 14 tháng 12 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc phân kỳ đầu tư cho Dự án "Đầu tư cải tạovà xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình" vaytín dụng ưu đãi của Chính phủ Na Uy như kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh TháiBình.

2. Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Chủ dự án xác định cụ thể cáchạng mục thực hiện trong giai đoạn 1 bảo đảm tính độc lập, hiệu quả và có tínhđến khả năng mở rộng Dự án trong giai đoạn 2, tránh trường hợp Dự án không pháthuy được hiệu quả khi không tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định điều chỉnhdự án và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn ODA của Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu : VT, QHQT (3). PH 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải