TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2256/CT-TTHT
V/v: Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2011

Kính gửi:

Ngân Hàng Liên Doanh Shinhan Vina
Địa chỉ: 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0301222447

Trả lời văn bản số SVBHO 2011/Dep03 ngày01/03/2011 của Ngân hàng về thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Cục thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 4, Điều 5 Thôngtư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việcchuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuậntừ việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của luật đầu tư:

“Doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nướcngoài tham gia đầu tư vốn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chínhđối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhậphình thành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài”.

“Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếphoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thựchiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theoThông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tưnước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoàiít nhất là 07 ngày làm việc”.

Trường hợp các doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài, hàng năm sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đốivới Nhà nước Việt Nam theo qui định của pháp luật liên quan đến thu nhập hìnhthành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài, đã nộpbáo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanhnghiệp năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì nhà đầu tư nướcngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài thamgia đầu tư lập mẫu thông báo theo mẫu đính kèm theo Thông tư số 186/2010/TT-BTC gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp trước khi chuyển lợi nhuận ranước ngoài ít nhất 7 ngày làm việc.

Thông báo chuyển lợi nhuận ra nướcngoài do nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài thamgia đầu tư được ủy quyền tự khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ quanthuế không xác nhận trên tờ khai hoặc có văn bản xác nhận về chuyển lợi nhuậnra nước ngoài của nhà đầu tư.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- P.KT2;
- Lưu: HC, TTHT
364-3339/11-NBT

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga