Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2056/TCHQ-KTTT
NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ TRUY THU THUẾ

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược Công văn số 4392 TC/TCT ngày 15/5/2001 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) vềviệc: xử lý truy thu thuế lô hàng nguyên liệu sản xuất thuốc paracetamol. Đểviệc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày17/11/1998 của Chính phủ; mục II, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày22/12/1998 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp đối tượng nộp thuế nhầm lẫn trongkê khai hàng hoá xuất nhập khẩu thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn 1(một) năm trở về trước kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn đó. Đề nghịCục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện truy thu đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.