THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2256/TTg-KTN
V/v bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Công Thương (các công văn số 8994/BCT-CNNg ngày 20 tháng 9 năm2012; số 11361/BCT-CNNg ngày 23 tháng 11 năm 2012) và ý kiến của các Bộ, ngànhcó liên quan về kết quả thẩm tra sản phẩm cơ khí trọng điểm của Công ty TNHHCông nghiệp nặng Doosan Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồngý bổ sung 04 loại sản phẩm cơ khí do Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan ViệtNam thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt thiết bị bằng vốn tự có của Công ty,không sử dụng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Namvào Phụ lục I, Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩmcơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự ánđầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015,gồm:

a) Cácloại bình, bồn chứa áp lực cao.

b) Cácbồn chứa chất lỏng, khí hoặc hóa chất có kích thước lớn.

c) Cácthiết bị dùng để thay đổi hoạt tính hóa học hay sinh học của một phản ứng trongcác công đoạn chiết tách hóa chất.

d) Cácthiết bị tháp chưng cất hoặc ống khói của nhà máy trong quá trình sản xuất.

2. GiaoBộ Công Thương cập nhật 04 loại sản phẩm vào Danh mục các sản phẩm cơ khí trọngđiểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗtrợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơkhí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giaiđoạn từ năm 2009 đến năm 2015), trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổiQuyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủvề cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục cácsản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khítrọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, KH&CN, Quốc phòng, Xây dựng, GTVT, NN&PTNT;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Khanh 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải