BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2257/BNN-ĐMDN
V/v dự án đầu tư Công ty cổ phần Phân phối Liên Minh được mua lại.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Phúc đáp Côngvăn số 2674/SKHĐT-ĐKĐT ngày 14/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HồChí Minh về Dự án đầu tư Công ty cổ phần Phân phối Liên Minh do các nhà đầu tưnước ngoài là pháp nhân SUTL CORPORATION PTE.LTD; SUTL GLOBAL PTE. LTD; SUTLCORPORATION LIMITED do mua lại. Sau khi nghiên cứu hồ sơ tài liệu, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị Địnhsố 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Đầu tư và Thông tư số 09/TT-BTM ngày 17/07/2007của Bộ Thương mại Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóavà các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1. Công ty cổphần Phân phối Liên Minh được thành lập do các cổ đông có quốc tịch Việt Namgóp vốn thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 030513571 ngày 31/05/2007. Do vậy, các tổ chứcnước ngoài trên mua lại Công ty cổ phần Phân phối Liên Minh phải thực hiện thủtục đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được chuyểnsang hình thức Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Ngành nghềkinh doanh: thống nhất với điều chỉnh nội dung hoạt động của dự án đầu tư làthực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơsở bán buôn, bán lẻ) theo danh mục nhà đầu tư đã đăng ký phù hợp các cam kếtcủa Việt Nam với các Tổ chức quốc tế và pháp luật Việt Nam.

3. Ưu đãi đầutư: Nhà đầu tư được hưởng chế độ ưu đãi theo danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tưtại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trên đây là ýkiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự án đầu tư Công ty cổ phầnphân phối Liên Minh được mua lại, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HồChí Minh tổng hợp và trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định cấpGiấy chứng nhận đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Diệp Kỉnh Tần (để báo cáo);
- Lưu: VP, Ban ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp