BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2257/BXD-KTXD
V/v: chi phí lập hồ sơ hoàn công.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1959/KBNN-KSC ngày 23/9/2013của Kho bạc Nhà nước về chi phí lập hồ sơ hoàn công. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Theo quy định về Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (trước đây là Nghị địnhsố 209/2004/NĐ-CP ) thì nhà thầu thi công có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công;Chủ đầu tư kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công; Không có quy định thuê tư vấnlập hồ sơ hoàn công. Chi phí lập hồ sơ hoàn công của nhà thầu thuộc chi phíchung của dự toán xây dựng công trình; Chi phí kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàncông thuộc nội dung chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư. Vì vậy việc tính thêmchi phí lập hồ sơ hoàn công là không phù hợp với quy định.

2. Đối với các công trình khắc phục hậu quả lụt, bão, bảođảm giao thông bước 1 thực hiện theo Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày1/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về phòng, chống và khắc phục hậuquả lụt, bão trong ngành đường bộ, thì việc quản lý chất lượng công trình thựchiện theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn,quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xâydựng.

Kho bạc Nhà nước căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn