BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 2257/TCT /NV5
V/v: Chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ giáo dục và Đào tạo

Trả lời công văn số 4001/KHTC ngày 14/05/2003 của Bộ giáo dục và Đào tạo về vấn đề thuế đối với dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội là dự án sử dụng nguồn vốn ODA theo cơ chế Ngân sách Nhà nước đầu từ không hoàn trả, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính và Hợp đồng ký giữa Trường ĐAại học Ngoại ngữ Hà Nội và công ty máy tính truyền thông CMC ngày 21/4/2003, trường hợp Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội là chủ dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Thông tin- Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, ký hợp đồng với công ty máy tính truyền thông CMC về việc cung cấp và lắp đặt máy chủ, máy trạm, phần mềm và thiết bị mạng theo giá có thuế giá trị gia tăng (GTGT) Văn phòng Chính phủ khoản thuế GTGT này không được Ngân sách Nhà nước cáp thì Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội được hoàn lại thuế GTGT đã trả cho công ty máy tính truyền thông CMC.

Trường hợp Trường Đại học Hà Nội đã được Ngân sách Nhà nước cấp vốn để thực hiện dự án bao gồm cả thuế GTGT thì Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội không được hoàn thuế GTGT. Số thuế GTGT đã được Ngân sách Nhà nước cấp phải được tính vào giá trị vốn của dự án.

Hàng hoá do công ty máy tính truyền thông CMC nhập khẩu để cung cấp cho Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

Tổng cục thuế xin thông báo để Bộ giáo dục và Đào tạo biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến