VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

V/v: nghiên cứu cách hỗ trợ thích hợp cho học sinh ở vùng khó khăn lương thực hoặc ở các trường dân tộc nội trú, bán trú
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012
Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc.
Để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng khó khăn lương thực và ở các trường dân tộc nội trú, bán trú, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Giao Bộ Tài Chính chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về phương thức hỗ trợ thích hợp (cấp gạo hoặc cấp tiền; cấp cho nhà trường hoặc cho học sinh) ở những nơi có khó khăn về lương thực hoặc tất cả các trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú.
Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2012 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan: TP, LĐTBXH, UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, PL, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3); TD. 31
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ