VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2257/VPCP-VX
V/v kiến nghị sửa lại Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá-Thông tin
- Bộ Ngoại Giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại Giao (công văn số 180-CV/NG-BC ngày 23/01/2002) về việc sửa lại Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Văn hoá-Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại Giao xem xét, xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Ngoại Giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản