BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2258/BGDĐT-GDCN
V/v phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với TTGDTX trong tổ chức đào tạo TCCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Sở Giáodục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 củaBộ Chính trị về triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phânluồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) theo hướng tăng nhanhtỷ lệ học sinh vào học các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), đồng thời hỗtrợ các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) dạy bổ túc văn hóa trung học phổthông (THPT) gắn với giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cácsở giáo dục và đào tạo thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo các trường TCCN, cao đẳng, đại học vàcác cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ đào tạo TCCN (sau đây gọi tắt là cơsở đào tạo TCCN) phối hợp với các trung tâm GDTX cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức tuyểnsinh học sinh tốt nghiệp THCS để đào tạo TCCN đồng thời dạy văn hóa theo chươngtrình GDTX cấp THPT trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, đàotạo và chuẩn đầu ra nhằm thực hiện hiệu quả giải pháp phân luồng học sinh sauTHCS;

2. Hướng dẫn cơ sở đào tạo TCCN và trung tâm GDTXphối hợp tổ chức đồng thời việc dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT vớiđào tạo TCCN cho người học có bằng tốt nghiệp THCS (theo nhu cầu người học)nhằm tạo điều kiện cho người học vừa hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT vàChương trình đào tạo TCCN. Việc dạy văn hóa được thực hiện theo các quy địnhhiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về GDTX; việc đào tạo TCCN được thực hiệntheo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo TCCN. Kết quảcác môn văn hóa trong chương trình GDTX cấp THPT được công nhận là kết quả cáchọc phần văn hóa trong chương trình đào tạo TCCN. Sau khi hoàn thành chươngtrình GDTX cấp THPT và chương trình đào tạo TCCN, nếu đủ điều kiện theo quyđịnh hiện hành, người học có thể tham dự kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT và kỳthi tốt nghiệp TCCN để có cơ hội nhận được hai bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệpTHPT hình thức vừa làm vừa học và bằng tốt nghiệp TCCN); hoặc tham dự một tronghai kỳ thi nói trên để có cơ hội nhận một trong hai văn bằng tốt nghiệp trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để biết);
- UBND các tỉnh, thành phố (để ph/hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTX, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga