TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2258/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế Giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Luật TNHH Allen & Overy Việt Nam
Đ/chỉ : 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Mã số thuế: 0310548981

Trả lời văn thư không ghi ngày (Cục Thuế TP nhận ngày 11/04/2013)của Công ty về chính sách thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Tại Khoản 2.b Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) quy địnhđiều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nướcngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngânhàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoàikhông có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trịgia tăng tại Việt Nam; Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoàikhông cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài ViệtNam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ Khoản 1.d Điều 2 Thông tư số 123/TT-BTC ngày27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp:

“Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sảnxuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành mộtphần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thunhập, chủ yếu bao gồm:

...

Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông quangười làm công hay một tổ chức, cá nhân khác;...”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng trực tiếpvới Công ty Allen & Overy LLP – Công ty được thành lập và hoạt động hợppháp theo pháp luật Anh Quốc (Công ty Mẹ) để thực hiện một phần công việc củahợp đồng dịch vụ tư vấn do Công ty Mẹ cung cấp cho khách hàng nước ngoài tạiViệt Nam thì tổ chức nước ngoài này có cơ sở thường trú thông qua Công ty tạiViệt Nam do đó dịch vụ này không được xác định là dịch vụ xuất khẩu để được ápdụng thuế suất thuế GTGT 0% mà phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 2
- Lưu: HC, TTHT
- Web CT
799-101373/2013 tta

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga