BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 2258/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
Công ty TNHH CB NHS Biển Xanh
(Đ/c: 280A 8 Lương Định Của, P.An Phú, Q2, TP HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05BX/CT-11 ngày 27/4/2011 của Công ty TNHH CB NHS Biển Xanh về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm cá bò khô tẩm gia vị. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2.7 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:
“2.7. Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại điểm 1 mục II phần A Thông tư này.
Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá, và các sản phẩm thủy sản, hải sản khác” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:
“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này”.
Theo trình bày của Công ty TNHH CB NHS Biển Xanh, quy trình chế biến cá bò tươi tẩm gia vị như sau: cá bò tươi đánh bắt về, cắt philê, sau đó tẩm ướp với đường, muối, solpitol, đóng gói, cấp đông.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, sản phẩm cá bò tươi tẩm ướp gia vị theo quy trình nêu trên là sản phẩm đã qua chế biến áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP HCM;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC – TCT (2);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?