BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2259/BNN-KH
V/v TB vốn đầu tư XDCB năm 2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTgngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2011;
Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhànước năm 2011;
Căn cứ văn bản số 4380/BNN-KH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPTNT về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 3276/QĐ-BNN-XD ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và PTNT phê duyệt Dự án "Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nôngnghiệp - Giai đoạn I",

THÔNGBÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011

1- Tên dự án:Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp - Giai đoạn I.

2- Địa điểmxây dựng: Vĩnh Phúc

3- Địa điểmmở tài khoản: Vĩnh Phúc

4- Thời gianthực hiện: Năm 2008 - 2011

5- Kế hoạchvốn đầu tư XDCB năm 2011:

Đơnvị: triệu đồng

TDT dự án (phần Bộ đầu tư) được duyệt

Vốn đã cấp từ KC đến hết KH 2010

Kế hoạch năm 2011

Tổng số

60.462

35.890

10.000

6- Mục tiêucụ thể kế hoạch năm 2011: Thực hiện gói thầu số 14 (xây dựng nhà thư viện,hội trường, làm thí nghiệm nén thử cọc, mua thang máy, điều hòa, phông màn, bànghế, rèm cửa); gói thầu số 15 (chống mối nhà thư viện, hội trường); gói thầu số20 (giám sát thi công) và chi khác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NN TW;
- Kho bạc NN Vĩnh Phúc;
- Vụ TC, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng