BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 226/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn về chi phí quản lý dự án cho chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 10733/UBND-CNN ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫnvề chi phí quản lý dự án tiểu dự án giải phóng mặt bằng cầu Đồng Nai mới và tuyếnhai đầu cầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác giải phóng mặt bằngthuộc Dự án cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuốithành phố Biên Hoà đã được Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư và giao choUỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện tại Quyết định số 1408/QĐ-BGTVT ngày20/5/2008. Theo đó, Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng không đồng thờilà Chủ đầu tư dự án cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu mà chỉ thực hiện côngtác giải phóng mặt bằng cho dự án.

Chi phí ban quản lý dự án và chiphí tư vấn lập dự án cho các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cưcó tính chất độc lập được xác định bằng dự toán chi phí theo đúng chế độ tàichính có liên quan. Mức chi phí tối đa cho các công việc này thực hiện theo quyđịnh tại Điều 48 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ vềbồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Nai nghiên cứu, căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu: VP, Vụ KTXD, HĐXD (ĐTB - 06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang