BỘ XÂY DỰNG
----------------------
V/v: đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ (giai đoạn 2).
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: UBND các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang,
Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ
Trong năm 2011, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ (giai đoạn 2) đều chậm ở hầu hết các địa phương. Ngoài khó khăn về vốn ngân sách trung ương bố trí cho Chương trình thì nhiều địa phương cũng chưa chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương theo quy định để thực hiện. Một số địa phương cũng chưa có sự quan tâm đầy đủ trong chỉ đạo thực hiện. Có địa phương đã được cấp đủ vốn ngân sách trung ương theo quy định và có nhiều cụm, tuyến đã hoàn thành tôn nền từ trước năm 2011 nhưng trong năm qua vẫn chưa triển khai xây dựng các công trình hạ tầng và nhà ở để bố trí hộ dân vào ở.
Theo quy định, giai đoạn 2 của Chương trình phải được hoàn thành toàn bộ vào năm 2013; tuy nhiên, tại hầu hết các địa phương, khối lượng công việc còn lại rất nhiều. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố:
1. Chỉ đạo rà soát khối lượng công việc còn lại, lập kế hoạch và có biện pháp thực hiện cụ thể; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đầu tư thuộc giai đoạn 2 của Chương trình.
2. Chỉ đạo thực hiện đầu tư tập trung, không đầu tư dàn trải. Căn cứ số vốn đã huy động được, cần bố trí đủ vốn để hoàn thành dứt điểm công tác tôn nền và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với từng dự án, tránh trường hợp xây dựng dở dang, do đó, không thể triển khai xây dựng nhà ở và bố trí hộ dân vào ở.
3. Chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cần có sự chủ động, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu chủ yếu. Việc xây dựng nhà ở và bố trí hộ dân vào ở được triển khai ngay sau khi hoàn thành công tác tôn nền và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc sau khi hoàn thành công tác tôn nền, tuỳ tình hình cụ thể có thể triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đồng thời với việc triển khai xây dựng nhà ở để rút ngắn thời gian xây dựng, tạo điều kiện để bố trí sớm các hộ dân vào ở.
Đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trên;
- Lưu VT, QLN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Trần Nam

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?