TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 226/CT-TTHT
V/v: mất hóa đơn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013.

Kính gửi:

Công ty TNHH may thêu Dintsun VN
Địa chỉ: 302 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú
Mã số thuế: 0301821190

Trả lời văn thư số 040113 ngày 04/01/2013 của Côngty về việc mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiệnmất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất,cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngàyxảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bánđã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làmmất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lậpbiên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bánhàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diệntheo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản vàngười bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo phápluật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sửdụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơnđể làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu tráchnhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.”

Trường hợp Công ty làm mất 7 tờ hóa đơn GTGT liênsố 2, Công ty đã lập thủ tục báo cáo mất hóa đơn, đồng thời đã lập biên bản ghinhận việc mất hóa đơn với khách hàng và sao y liên 1 giao cho khách hàng theohướng dẫn trên thì khách hàng được sử dụng hóa đơn bản sao liên 1 có đóng dấuxác nhận của Công ty, kèm theo biên bản về việc mất hóa đơn liên 2 để làm chứngtừ kế toán và kê khai thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 1;
- P.PC;
- Web;
- Lưu (HC, TTHT).
33-636/13-ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga