TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/GSQL-GQ1
V/v thủ tục tái xuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quannhận được công văn số 01/CVTX ngày 06/3/2013 của Công ty TNHH Tiếp vận ViệtStar về việc xin hướng dẫn thủ tục tái xuất hàng vỏ tuýp thuốc đánh răng, dạngmảnh, bằng nhựa (được loại ra trong quá trình sản xuất) và công văn số 07/CV /2012 ngày 16/3/2013 của Công ty CP Tiếp vận vịnh Bắc Bộ về việc xin táixuất 02 container hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (gửi kèm).

Để có cơ sở xem xét, hướng dẫn thủtục cho doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng kiểm tra và báo cáo nộidung 02 vụ việc nêu trên kèm theo ý kiến đề xuất xử lý về Cục Giám sát quản lývề Hải quan trước ngày 05/4/2013.

Cục Giám sát quản lý thông báo đểCục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn