BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 226/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện ký kết thoả ước lao động tập thể

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Viễn thông quân đội

Trả lời Công văn số 37/TCT-TCLĐ ngày 06/01/2009 của quý Tổngcông ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 196/CP ngày31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể đã được sửa đổi, bổ sung tạiNghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 thì đối tượng sĩ quan, hạ sĩ quan,chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân không thuộc phạm vi áp dụng thoả ướclao động tập thể. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế của Tổng công ty Viễnthông quân đội có thể áp dụng những quy định có lợi hơn đối với sĩ quan, hạ sĩquan, chiến sĩ làm việc tại Tổng công ty mà không trái với quy định của Luật Sĩquan quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 196/CP ngày31/12/1994 nêu trên, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết thoả ước laođộng tập thể, Tổng công ty Viễn thông quân đội phải thực hiện đăng ký tại SởLao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của Tổng công ty.

Đối với các công ty, đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổngcông ty Viễn thông quân đội nếu áp dụng thoả ước lao động tập thể của Tổng côngty thì phải tổ chức thương lượng, ký kết giữa công ty, đơn vị hạch toán độc lậpđó với tập thể người lao động và đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xãhội nơi có trụ sở chính của công ty, đơn vị hạch toán độc lập.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để quý Tổngcông ty biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân