BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 226/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế mặt hàng nhôm thỏi

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan Đồng Nai

Trảlời công văn số 2082/HQĐN-TTr ngày 20.12.2007 của Cục Hải quan Đồng Nai về việchoàn thuế nhập khẩu mặt hàng nhôm thỏi do công ty TNHH Vision nhập khẩu từ năm2001-2002, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. ĐểTổng cục Hải quan có cơ sở trả lời các vướng mắc phát sinh đúng với thực tế vụviệc nói chung, Cục Hải quan Đồng Nai cần sao gửi kèm toàn bộ hồ sơ có liênquan và nêu rõ ý kiến và lý do đề xuất cụ thể của đơn vị.

2.Do trường hợp cụ thể không có hồ sơ vụ việc nên Tổng cục không có cơ sở để trảlời cụ thể. Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai trong phạm vi thẩm quyền của Cục, căncứ vào quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và quy định của các Luật thuế để xửlý theo chức năng thẩm quyền quy định (kiểm tra cụ thể thời điểm doanh nghiệpkhiếu nại và quy định về thời gian giải quyết khiếu nại để quyết định việc cóhay không xử lý khiếu nại của doanh nghiệp).

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An