BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2260/BXD-KTXD
V/v: hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1738/CHKQTDN ngày 17/9/2013của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng khôngViệt Nam đề nghị hướng dẫn về hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xâydựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quyđịnh của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số1738/CHKQTDN , hợp đồng thi công xây lắp số 166/2008/HĐ-XL ký ngày 18/9/2008giữa Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng và Liên danh nhà thầu Contrexim – ICIC làloại hợp đồng theo đơn giá cố định; trong hồ sơ mời thầu và dự thầu, đơn vịtính cho các phần việc “gia công hệ thống kết cấu dàn mái; lắp dựng hệ thốngkết cấu dàn mái; lợp mái” đều được tính theo mét vuông mái (m2); quá trình thựchiện có những thay đổi và đã được chủ đầu tư chấp thuận. Theo quy định của phápluật về hợp đồng, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố địnhđược thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng và khối lượng thực tế đượcnghiệm thu. Như vậy, việc thanh toán, quyết toán các công việc “gia công hệthống kết cấu dàn mái; lắp dựng hệ thống kết cấu dàn mái; lợp mái” của hợp đồngnày trên cơ sở đơn giá hợp đồng, không phải chiết tính lại đơn giá và khốilượng m2 mái được nghiệm thu là phù hợp.

Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng căn cứ ý kiến trên để tổchức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn