BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2260/TCHQ-KTTT
V/v: Phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan tp. Hồ chí minh

Trả lời công văn số: 1179/HQTP .GTT ngày 19/4/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế đối với số tiền thuế truy thu do điều chỉnh giá tính thuế, doanh nghiệp trả dần theo kế hoạch đã cam kết. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các tờ khai Hải quan đăng ký trước thời điểm ngày 01/01/2006, Cục Hải quan địa phương đã xác định lại giá, doanh nghiệp chấp nhận nộp và đã đăng ký trả nợ dần theo hướng dẫn tại công văn số: 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 của Tổng cục Hải quan thì không tính phạt chậm nộp.

Các tờ khai Hải quan đăng ký từ ngày 01/01/2006 trở đi, tính phạt chậm nộp theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An