BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2261/TCHQ-GSQL
V/v đo lượng phóng xạ trong công ten nơ và tàu biển xuất phát từ Nhật Bản

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Giao thông vận tải.

Tổng cục Hải quan nhận được công hàm số JF217/2011 ngày27/04/2011 của Đại sứ quán Nhật Bản thông báo phía Nhật Bản đã xây dựng hướngdẫn đo lượng phóng xạ trong công ten nơ và tàu biển xuất phát từ nước này (cônghàm này có gửi đến Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Giao thông vận tải). Về việcnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành thì khi làm thủ tục cho công ten nơnhập khẩu và tàu biển nhập cảnh vào Việt Nam không phải có giấy chứng nhận đolượng phóng xạ. Tuy nhiên, công hàm số J.F217/2011 ngày 27/4/2011 của Đại sứquán Nhật Bản lại thông báo các cơ quan của Nhật Bản cấp giấy chứng nhận phóngxạ đối với công ten nơ và tàu biển để các cơ quan liên quan của Việt Nam biếtvà phối hợp.

Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giaothông vận tải có ý kiến về thông báo trên của Đại sứ quán Nhật Bản để Tổng cụcHải quan có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan địa phương thực hiện.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự phối hợp của QuýBộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh