BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2261/TCHQ-GSQL
V/v mã số mặt hàng Oxadiazon (min 94%)

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty TNHH Bayer Việt Nam;
(Địa chỉ: Lot 118/4 Amata Industry Park, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
- Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số BVL-SC/33-09 ngày 27/03/2009 của Công tyTNHH Bayer Việt Nam về áp mã số mặt hàng Oxadiazon (min 94%) và việc truy thuthuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về phân loại mặt hàng: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 494/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2009 hướng dẫn phân loại mặt hàng Oxadiazon (min 94%)dùng để pha chế thuốc diệt có 250 EC vào mã số 2934.99.90.00 (thuế suất nhậpkhẩu 5%). Đề nghị Công ty TNHH Bayer Việt Nam thực hiện theo công văn trên củaTổng cục Hải quan.

- Về truy thu thuế: Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai xác địnhmã số, thuế suất và căn cứ hồ sơ gốc các lô hàng nhập khẩu để xem xét, xác địnhhành vi gian lận, trốn thuế hoặc nhầm lẫn trong kê khai tính thuế để xử lý theoquy định.

- Về kiến nghị giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặthàng của Công ty là nguyên liệu để sản xuất thuốc dùng trong lĩnh vực bảo vệthực vật. Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Công ty để phản ánh đến cơquan có thẩm quyền thuộc Bộ Tài chính xem xét.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Bayer Việt Namđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn