THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2261/TTg-KTN
V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu thi công dự án nâng cấp đường Giá Rai – Gành Hào và đường Vĩnh Mỹ - Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bạc Liêu (tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2009 và công văn số 1452/UBND-TH ngày 05 tháng 10 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (côngvăn số 7348/BKH-QLĐT ngày 24 tháng 9 năm 2009 và số 8395/BKH-QLĐT ngày 30 tháng10 năm 2009) về việc xin áp dụng hình thức chỉ định thầu thi công dự án nângcấp đường Giá Rai – Gành Hào và đường Vĩnh Mỹ - Phước Long, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnhBạc Liêu áp dụng hình thức chỉ định thầu như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại công văn số 8395/BKH-QLĐT ngày 30 tháng 10 năm 2009 đối với các gói thầu:

- Gói thầu số 2 (xây dựng đoạntừ Cầu Đình – Hòa Thạnh và 4 cầu trên tuyến) thuộc dự án đường Giá Rai – GànhHào;

- Gói thầu số 1a (xây dựng đoạnkm 0 + 360 – km 1 + 400), gói thầu số 4 (xây dựng đoạn km 1 + 400 – km 8 + 600)và gói thầu số 5 (xây dựng đoạn km 8 + 600 – km 13 + 800) thuộc dự án đườngVĩnh Mỹ - Phước Long.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêuchịu trách nhiệm chỉ đạo việc chỉ định thầu đúng quy định hiện hành và đảm bảobố trí đủ vốn để hoàn thành các gói thầu trên trước cuối năm 2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải