BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2262/BHXH-PT
V/v hướng dẫn thu BHYT cho thân nhân người lao động

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cácđơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố

Thực hiện công văn số 2717/BHXH-CSYT ngày 25/7/2014của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho các đối tượng quyđịnh tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật Bảo hiểm y tế , Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) cho thân nhân người laođộng như sau:

1. Đối tượng tham gia

Thân nhân của người lao động (NLĐ), gồm: bố, mẹ đẻ;bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng;con đẻ, con nuôi hợp pháp và người khác mà người lao động có trách nhiệm nuôidưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.

2. Mức đóng và phương thức đóng

- Mức đóng bằng 3% mức lương cơ sở;

- Do NLĐ đóng cho thân nhân của mình thông qua đơnvị SDLĐ;

- Đóng 6 tháng hoặc 1 năm/1 lần, riêng năm 2014 thutừ khi đăng ký tham gia đến 31/12/2014;

- Được giảm mức đóng BHYT khi có từ hai thân nhântrở lên tham gia BHYT.

3. Phương thức xác định giảmmức đóng BHYT

- Người thứ nhất đóng bằng 3% mức lương cơ sở;

- Người thứ hai đóng bằng 90% mức đóng của ngườithứ nhất;

- Người thứ ba đóng bằng 80% mức đóng của người thứnhất;

- Người thứ tư đóng bằng 70% mức đóng của người thứnhất;

- Từ người thứ năm đóng bằng 60% mức đóng của ngườithứ nhất.

4. Thời hạn sử dụng ghi trênthẻ BHYT và đăng ký KCB ban đầu

- Thẻ có giá trị sử dụng 6 tháng hoặc 12 thángtương ứng với số tiền đóng;

- Thẻ có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng;

- Được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở KCBtuyến huyện và tương đương trở xuống (ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH) gầnnơi cư trú, làm việc hoặc học tập.

5. Quy trình thực hiện

5.1. Người lao động chịu trách nhiệm:

+ Kê khai danh sách thân nhân qua tờ khai tham gia BHYT(Mẫu A03-TS);

+ Cung cấp bản sao sổhộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú gửi người sử dụng lao động để đăng ký thamgia BHYT;

+ Đóng tiền mua BHYT cho thân nhân NLĐ 6 tháng hoặc1 năm/1 lần.

5.2. Người sử dụng lao động:

+ Xác nhận đối với các nội dung: họ tên, ngày thángnăm sinh, giới tính và quan hệ của người phụ thuộc người lao động;

+ Lập 02 bản danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫuD03-TS), danh sách kèm theo tờ khai tham gia BHYT (mẫu A03-TS) và bản sao số hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú gửi cơquan BHXH;

+ Đóng tiền cho cơ quan BHXH trước khi nộp hồ sơ đềnghị cấp thẻ cho thân nhân NLĐ.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động triển khai,thực hiện theo đúng hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắcliên hệ về BHXH thành phố (qua Phòng Thu) để hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng Thu, CST, NVGĐ;
- Lưu: VT, P Thu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thị Mai Phương